"Bonnstan" - Kyrkstaden

Kamrarna i Bonnstan i Skellefteå ägs privat. De består av 116 hus och nästan 400 kammare. En del stugor består av envåningshus med fyra olika kammare med en gemensam murstock, andra består av tvåvåningshus med åtta kammare. Några hus är friliggande. Alla står i räta rader efter ett rutnätsystem. Bonnstan är byggnadsminnesförklarad och det innebär vissa restriktioner för ägarna.

Bränder genom åren:

Den första större eldsvåda som härjat Bonnstan inträffade den 3:e juni 1672. Därefter ville man få bort stugorna nära kyrkan så att en storbrand inte skulle riskera en kyrkobrand. Därför kom bebyggelsen att utsträcktes in på halva det nuvarande kyrkstadsområdet.

Drygt 100 år senare var det dags igen. En dag i slutet av september år 1835 utbröt eld - man gissade på mordbrand, sedan några fattiga tagit sig in i ett stall för att värma sig - och de flesta stugorna brann ned. Inte mindre än 650 bönder bad att få bygga upp nya kyrkstugor strax efteråt och 1837 kunde den nya staden ta form. De stugor som klarade sig flyttades så att staden utsträcktes åt öster till det läge den har idag.

I slutet av juli 1937 brann ett dussin hus - cirka 40 kammare och sockenarresten - i den nordvästra delen av staden. På den öppna plats som uppstod kunde det första i raden av midsommarfirande ske år 1953.

Den 24 maj 1970, utbröt den senaste branden. Två stugor totalförstördes och det uppstod mindre bränder i ett tiotal, så att brandmännen tvingades hugga sönder taken för att komma åt brandhärdarna.

Källa: http://bonnstan.skelleftea.org/ där kan ni läsa mer om kyrkstaden.

Nedan: Kyrkmarknad 1910

Det finns ett område som är sig likt år från år, i alla fall.

Det var inte bara för kyrkobesök man åkte till "bonnstan", där fanns annat också.
Följande hittade jag i boken: Skellefteå Lasarett 1869-1900. Artemis förlag 1990.

"En bordell i Bonnstan
I lasarettets äldsta arkivmaterial påträffas uppgifter om en hittills okänd företeelse i
Skellefteå kyrkstad. Provinsialläkaren i Skellefteå, Johan Edvard Bergvall, skrev den 3 december 1869 till kronofogde Sparrman i Skellefteå och bad om hjälp att hämta och föra två kvinnor till lasarettet. I brevet, som återfinnes i läkarens konceptbok, står följande: "Upplysningsvis kan jag nämna att qvinnorna en tid haft sitt tillhåll i kyrkstaden 3dje gatan norr om Storgatan, der en ordentlig bordell lärer funnits eller finnes."
I kurhusets sjukjournal kan man sedan följa de två sjuttonåriga patienterna. Den ena flickan kom från Yttervik och den andra härstammade från Norra Långträsk. Ytterviksflickan inskrevs i kurhuset den 4 december 1869 och vårdades där för veneriska sår fram till den 20 december. I journalen står: "Fader lefver ännu; modem är död. Patienten infördes i sällskap med No 10 af polismyndigheterna. Hade haft sitt tillhåll i bondstaden der en ordentlig bordell warit inrättad ... " Patient nr 10, 17 år från Norra Långträsk, led även hon av veneriska sår samt av gonorre. Hon fick kvarstanna på kurhuset ända till den 11 mars 1870.
Båda flickorna återkom under de närmaste åren ytterligare ett par gånger till kurhuset för vård av sina veneriska sjukdomar".


" A sockenstämma den 25 okt. 1857 överlägges om nyss timade oordningar i Kyrkstaden. Skellefteå Tidning hade kraftigt påpekat det onda. Nu beslutades inrätta en finka. Från början har man endast hyrt ett vanligt rum, som försetts med järngaller. Samtidigt lämnades länsmannen i uppdrag "att vid större folksamlingar under mörkare årstiden hos kompanichefen anhålla om så många fältjägare, som de anse vara av nöden, för ordningens och den allmänna säkerhetens och fridens vidmakthållande i Kyrkstaden och dess omgivningar". En särskild byggnad uppfördes omsider, som likväl nedbrann vid en eldsolycka i Kyrkstaden 1937.

Med stor visshet kan sägas, att ett häkte funnits i kyrkans närhet långt in i medeltiden. Antagligen har det varit en kula eller källare".

Källa: Från kyrkbacken av Prosten K.A. Fellström, Västerbottens tryckeri 1964.
Även hembränning var vanligt och flera lönnkrogar har funnits här.
EN NYÅRSNATT I KYRKSTADEN
Det kunde gå hett till i bonnstan, läs historien om nyårsnatten här!
Bondstaden på 1930-talet